PHÒNG GDĐT CAM LÂM                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MAI VÀNG                                                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

    

 

Số: 54/TB-MNMV                                                                                     Cam Hải Đông, ngày 06 tháng 5 năm 2020

V/v thông báo về thời gian

học sinh đi học trở lại

THÔNG BÁO

Về thời gian cho học sinh đi học trở lại sau khi nghỉ phòng, chống dịch Covid-19

 

Căn cứ công văn số: 224/PGDĐT- GDMN Cam Lâm ngày 29/4/2020 về việc chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19

 

Nay trường Mầm non Mai Vàng thông báo cho tất cả phụ huynh có cháu đang học tại trường Mầm non Mai Vàng cho cháu đi học lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

Thời gian học lại bắt đầu từ ngày 11/5/2020 ( thứ hai)

Trước khi cho trẻ đi học phụ huynh đo thân nhiệt trẻ tại nhà- nếu trẻ sốt, ho, khó thở không đưa trẻ đến trường

* Buổi sáng

Khi phụ huynh đưa trẻ đi học nhà trường đón trẻ tại cổng, trẻ được đo thân nhiệt ( nếu trẻ sốt… nhà trường không nhận trẻ)

* Buổi chiều

Phụ huynh không vào trong trường đón trẻ, nhà trường trả trẻ trước cổng

Nhóm 24- 36 tháng+ lớp 3- 4 tuổi trả lúc16h15

Lớp 4- 5 tuổi trả lúc 16h20

Lớp 5- 6 tuổi A+B trả lúc 16 25

 

Lưu ý: Khi đưa đón trẻ đi học phụ huynh nhớ mang khẩu trang che mặt

Mong phụ huynh phối hợp với nhà trường để hoàn thành công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản cấp trên./.

 

Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Đài truyền thanh xã CHĐ; (để thông báo)

- Lưu: VT. HSYT.                                                                                             ( đã ký)

                                                                                                                        Lê Thị Thanh Kiều