PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON MAI VÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 22 /KH- MNMV Cam Hải Đông, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn kỹ năng phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp

do chủng mới virut Corona (nCoV) gây ra

 

Thực hiện công văn số 31/KH-PGDĐT kế hoạch tập huấn kỹ năng phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp do chủng mới virut Corona (nCoV) gây ra;

Căn cứ công văn số 18/KH-MNMV, ngày 03/02/2020 của trường MN Mai Vàng về kế hoạch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

Trường Mầm non Mai Vàng xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp do chủng mới virut Corona (nCoV) gây ra cho CB-GV-NV và 1 chủ nhóm tư thục do trường Mầm non Mai Vàng quản lý cụ thể như sau:

1.Mục đích

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virut corona (nCoV) gây ra nhằm khuyến khích các hành vi chủ động phòng ngừa lây nhiễm;

- Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và chủ các nhóm tư thục nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virut Corona (nCoV) gây ra;

- Nắm bắt đầy đủ, kịp thời các trường hợp bệnh, có dấu hiệu bệnh và phối hợp chặc chẽ với các cơ quan, đơn vị y tế, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong các đơn vị trường học trên toàn huyện.

2.Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 14/02/2020 (Thứ sáu)

- Địa điểm: Hội trường trường mầm non Mai Vàng, xóm 3, Cam Hải Đông, Cam Lâm.

3.Thành phần tham dự

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 20/21 người ( Vắng 01 lý do hộ sản)

- Chủ nhóm tư thục: 1người

4. Nội dung

- Tập huấn kỹ năng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virut corona (nCoV) gây ra.

5. Báo cáo viên

- Nhân viên y tế trường mầm non Mai Vàng

Trên đây là kế hoạch tập huấn kỹ năng phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp do chủng mới virut Corona (nCoV) gây ra của trường mầm non Mai Vàng./.

 

Nơi nhận:                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

  • Bộ phận y tế, VT.                            

- Lưu:VT. HSYT.

                                                                                                                                                      ( đã ký)

                                                                                                                                                  Lê Thi Thanh Kiều