PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MAI VÀNG                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––                                       ----------------------------------                                                                                                    

         Số: 39/BPC-MNMV                                           Cam Hải Đông, ngày 06 tháng 04 năm 2020

 

                                                       BẢNG PHÂN CÔNG

Cán bộ, công chức, viên chức trực tại đơn vị

––––––––––––––––––

 

Căn cứ công văn số 154/PGDĐT-TCCB Cam Lâm ngày 31/03/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm V/v thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Trường Mầm non Mai Vàng phân công Cán bộ, công chức, viên chức trực tại đơn vị từ 01/4/2020 – 15/4/2020 như sau:

 

Ngày, tháng

Thời gian trực

Buổi sáng

Giờ hành chính

Từ 07 giờ đến 11 giờ 00

Buổi chiều

Giờ hành chính

Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ

Buổi tối

Từ 17 giờ 00 đến 07 giờ 00 ngày hôm sau;

Buổi trưa

Từ 11 giờ đến 13 giờ 30

Ngày 01/4/2020

Lê Thị Thanh Kiều

Nguyễn Thị Minh Thư

Lê Thị Thanh Kiều

Nguyễn Thị Minh Thư

Nguyễn Huỳnh Tấn

Phạm Hùng

Ngày 02/4/2020

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

(Bảo vệ trực)

 

Phạm Hùng

Nguyễn Huỳnh Tấn

 

Ngày 03/4/2020

Tạ Thị Thanh Tuyền

Trần Kim Hạnh Huyền

Tạ Thị Thanh Tuyền

Trần Kim Hạnh Huyền

Nguyễn Huỳnh Tấn

Phạm Hùng

Ngày 06/4/2020

Lê Thị Thanh Kiều

Nguyễn Thị Minh Thư

Lê Thị Thanh Kiều

Nguyễn Thị Minh Thư

Phạm Hùng

Nguyễn Huỳnh Tấn

Ngày 07/4/2020

Tạ Thị Thanh Tuyền

Trần Kim Hạnh Huyền

Tạ Thị Thanh Tuyền

Trần Kim Hạnh Huyền

Nguyễn Huỳnh Tấn

Phạm Hùng

Ngày 08/4/2020

Lê Thị Thanh Kiều

Nguyễn Thị Minh Thư

Lê Thị Thanh Kiều

Nguyễn Thị Minh Thư

Phạm Hùng

Nguyễn Huỳnh Tấn

Ngày 09/4/2020

Tạ Thị Thanh Tuyền

Trần Kim Hạnh Huyền

Tạ Thị Thanh Tuyền

Trần Kim Hạnh Huyền

Nguyễn Huỳnh Tấn

Phạm Hùng

Ngày 10/4/2020

Lê Thị Thanh Kiều

Nguyễn Thị Minh Thư

Lê Thị Thanh Kiều

Nguyễn Thị Minh Thư

Phạm Hùng

Nguyễn Huỳnh Tấn

Ngày 13/4/2020

Tạ Thị Thanh Tuyền

Trần Kim Hạnh Huyền

Tạ Thị Thanh Tuyền

Trần Kim Hạnh Huyền

Nguyễn Huỳnh Tấn

Phạm Hùng

Ngày 14/4/2020

Lê Thị Thanh Kiều

Nguyễn Thị Minh Thư

Lê Thị Thanh Kiều

Nguyễn Thị Minh Thư

Phạm Hùng

Nguyễn Huỳnh Tấn

Ngày 15/4/2020

Tạ Thị Thanh Tuyền

Trần Kim Hạnh Huyền

Tạ Thị Thanh Tuyền

Trần Kim Hạnh Huyền

Nguyễn Huỳnh Tấn

Phạm Hùng

 

Nguyễn Thị Hòa + Nguyễn Thị Giang vệ sinh cơ quan hàng ngày làm theo ca

 

 

 

Lưu ý:

- Ngoài thời gian phân công làm việc tại cơ quan, các cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại nhà theo nhiệm vụ được phân công, thường xuyên truy cập hệ thống quản lý văn bản email công vụ để thực hiện công việc.

- Các cán bộ giáo viên, nhân viên, phải thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19

- Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này đến địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệc vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm nhu yếu phẩm cần thiết,…

( bảng phân công này thay cho bảng phân công số 37/BPC-MNMV ngày 01/4/2020)

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD ĐT (báo cáo);

- UBND xã (để biết);

- CB,CC,VC của trường (để thực hiện);

- Lưu: VT, HST.

                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                     ( đã ký)

 

                                              Lê Thị Thanh Kiều