Thực hiện kế hoạch số 160/KH-PGDĐT ngày 28/7/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm về việc triển khai tháng hành động trẻ em năm 2020;

với chủ đề: Phòng, chống bạo lực xâm hại; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em...