Thực hiện công văn số 117/KH-PGD ĐT ngày 11/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch triển khai Tháng hành động về vệ sinh an toan, vệ sinh lao động của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

Trường Mâm non Mai Vàng thực hiện Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 

+ Treo băng ron trước cổng trường

+ Giáo viên lồng ghép nội dung về ATVSLĐ cho trẻ tại lớp