Nhà giáo Việt Nam 20/11

                                       

 

                                 Hiệu trưởng đọc diễn văn nhân  Ngày 20/11
           

                                                                Lớp MG 5- 6 tuổi B