PHÒNG GD & ĐT CAM LÂM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNGMN MAI VÀNG                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              -------------------                                                                                         -------------------------------

Số: 09 /QĐ-MNMV                                  Cam Hải Đông, ngày 09 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MAI VÀNG

 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Văn bản số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ cuộc họp Hội Đồng của Trường Mầm Non Mai Vàng ngày 05/01/2019 về việc góp ý quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và ý kiến của BCH công đoàn cơ sở trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này quy chế chi tiêu nội bộ của trường Mầm Non Mai Vàng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các chế độ nêu tại quy chế chi tiêu nội bộ được tính hưởng từ ngày 01/01/2019

Điều 3. Các bộ phận và toàn thể CBCC,VC trường Mầm Non Mai Vàng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Phòng TC-KH ( báo cáo );

- Kho bạc ( K.soát chi);                                                                                                     (đã ký)

- PGD & ĐT;

- Lưu : VT, KT.                                                                           Lê Thị Thanh Kiều