UBND HUYỆN CAM LÂM                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 142 /PGDĐT                                                                                    Cam Lâm, ngày 25 tháng 3 năm 2020

V/v hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020
Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường thuộc huyện.
Thực hiện Công văn số 564/SGDĐT-VP ngày 20/3/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Khánh Hòa về việc hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế
giới năm 2020,
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường triển khai
thực hiện các nội dung sau:
1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hưởng
ứng:
- Ngày Nước thế giới năm 2020 (ngày 22/3) với chủ đề “Nước và biến đổi khí
hậu” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản
lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.
- Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 (ngày 23/3) với chủ đề “Khí hậu và
nước” nhằm hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thực hiện
thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên
tai, ứng phó hiệu quả với biển đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên
nước của mỗi quốc gia.
2. Triển khai các hoạt động phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang
diễn ra phức tạp nhằm hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới
năm 2020 theo các hình thức sau:
- Treo băng rôn, pano, áp phích ở đơn vị với các khẩu hiệu như sau:
+ “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
+ “Đong đếm từng hạt mưa - Chắt chiu từng giọt nước”.
- Tuyên truyền trên Website, bảng tin của đơn vị trường học nhằm giáo dục
nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên nước, dự báo khí tượng thủy
văn, biến đổi khí hậu với cuộc sống; bảo vệ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên thiên
nhiên và môi trường.
3. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời những cá
nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả
tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong
giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Các thông tin, tài liệu truyền thông về Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng
thế giới năm 2020 được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://monre.gov.vn. - Tổng cục Khí tượng Thủy văn, địa chỉ http://kttvqg.gov.vn.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường tích cực
hưởng ứng, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo
(qua email: hnlinh.cl@khanhhoa.edu.vn) trước ngày 15/4/2020./.
Nơi nhận:                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- UBND huyện (báo cáo) ;
- VP Sở GDĐT (báo cáo);
- Phòng TNMT huyện;
- Lưu: VT, GDPL.
                                                                                                                      Lê Anh Bằng